Statūti

1. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Biedrības nosaukums ir biedrība “Latvijas ginekoloģiskās endoskopijas asociācija” (turpmāk – BIEDRĪBA).
1.2. BIEDRĪBA ir brīvprātīga, sabiedriska un profesionāla organizācija, apvienojot personas (t.sk. ārstus ginekologus, dzemdību speciālistus un ārstus onkoloģijas ginekologus), kuras savā profesionālā darbībā pielieto endoskopijas metodi, kā arī kuras savā profesionālajā darbībā ir ieinteresētas endoskopijas metodes pielietošanā vai attīstīšanā.
1.3. BIEDRĪBAS nosaukuma tulkojums angļu valodā ir “Latvian society for gynecological endoscopy”.
1.4.  BIEDRĪBA ir dibināta uz nenoteiktu laiku.
1.5.  BIEDRĪBAI ir juridiskas personas statuss. BIEDRĪBAI ir sava simbolika, zīmogs, veidlapas un cita atribūtika, ko apstiprina BIEDRĪBAS valde.
1.6. BIEDRĪBAI ir sava manta, tā savā vārdā var iegūt tiesības un uzņemties saistības saskaņā ar tās darbības mērķiem un uzdevumiem. BIEDRĪBAI var piederēt naudas līdzekļi Latvijas Republikas un ārvalstu valūtā Latvijas Republikas un ārvalstu bankās.
1.7. BIEDRĪBA atbild par savām saistībām ar visu savu mantu. BIEDRĪBAS biedri neatbild par BIEDRĪBAS saistībām. BIEDRĪBA neatbild par savu biedru saistībām.
1.8. BIEDRĪBA ir izveidota un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šiem statūtiem.
1.9. BIEDRĪBA ir tiesīga veidot savas teritoriālās un profesionālās struktūrvienības, ko apstiprina BIEDRĪBAS valde. Par struktūrvienības darbību atbild BIEDRĪBA.

2. BIEDRĪBAS DARBĪBAS MĒRĶI, UZDEVUMI UN DARBĪBAS VIRZIENI

2.1. BIEDRĪBAS mērķi ir:
2.1.1. sekmēt zināšanu iegūšanu un pilnveidošanu par ginekoloģiskās endoskopijas metodi un tās pielietošanu ārstniecībā;
2.1.2. veicināt un atbalstīt pētījumus ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanā ginekoloģiskajā ķirurģijā;
2.1.3. veicināt apmācības standartu izstrādi ginekoloģiskajā endoskopijā, kā arī veicināt medicīniskā personāla apmācību organizēšanu ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanā;
2.1.4. veicināt sabiedrības informētību un izpratni par ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanu ārstniecībā;
2.1.5. sadarboties ar valsts institūcijām un citām (t.sk. starptautiskām) biedrībām un organizācijām.

2.2. BIEDRĪBAS uzdevumi ir:
2.2.1. rūpēties par BIEDRĪBAS biedru profesionālo izaugsmi ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanas jomā;
2.2.2. izstrādāt un rekomendēt apmācību standartus ginekoloģiskās endoskopijas jomā atbilstoši Eiropas valstīs pieņemtajiem augstākajiem prakses standartiem;
2.2.3. izstrādāt vadlīnijas ginekoloģiskās endoskopijas metodes izmantošanai ārstniecībā, balstoties uz zinātniski pamatotiem un uz pierādījumiem balstītiem medicīnas principiem;
2.2.4. veicināt, veikt un koordinēt fundamentālos un klīniskos pētījumus saistībā ar ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanu ārstniecībā;
2.2.5. sniegt atzinumus un rekomendācijas valsts pārvaldes institūcijām un citām organizācijām saistībā ar visiem jautājumiem, kuri skar ginekoloģiskās endoskopijas metodi pielietošanu ārstniecībā (ginekoloģiskajā ķirurģijā).

2.3. BIEDRĪBAS darbības virzieni ir:
2.3.1. organizēt konferences, praktiskos kursus un seminārus par ginekoloģiskās endoskopijas metodi;
2.3.2. savākt un apstrādāt datus par mūsdienīgām ārstēšanas metodēm un standartiem ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanā ārstniecībā (ginekoloģiskajā ķirurģijā);
2.3.3. sadarboties ar Eiropas ginekoloģiskās endoskopijas asociāciju un citām radniecīgām organizācijām;
2.3.4. informēt sabiedrību par jaunumiem ginekoloģiskās endoskopijas metodes pielietošanā;
2.3.5. sekmēt informācijas apmaiņu starp ieinteresētām sabiedriskām organizācijām un plašsaziņas līdzekļiem;
2.3.6. izveidot BIEDRĪBAS mājaslapu pasaules tīmeklī, kā arī veikt citu publisku darbību;
2.3.7. aizstāvēt savu biedru profesionālās, tiesiskās un ekonomiskās intereses.

3. BIEDRĪBAS BIEDRI, TO UZŅEMŠANA, IESTĀŠANĀS KĀRTĪBA BIEDRĪBĀ, KĀ ARĪ BIEDRU IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

3.1. BIEDRĪBAS biedru kopums sastāv no BIEDRĪBAS Īstenajiem biedriem, Goda biedriem un Korporatīviem biedriem. Katrs BIEDRĪBAS biedrs vienlaikus var būt tikai Īstenā biedra, Goda biedra vai Korporatīvā biedra statusā, biedra statusu apvienošana nav pieļaujama. Ciktāl šajos statūtos nav tieši noteikts citādi, ar atsauci uz BIEDRĪBAS biedru (biedriem) šajos statūtos un piemērojamos normatīvajos aktos tiek saprasts BIEDRĪBAS Īstenais biedrs (biedri).
3.2. Par BIEDRĪBAS Īsteno biedru var būt:
3.2.1. jebkura ar ginekoloģisko ķirurģiju, t.sk. mazā iegurņa / maksts ķirurģiju, endoskopiju saistīta juridiska persona (t.sk. tiesībspējīga personālsabiedrība);
3.2.2. jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas ir ieinteresēta ginekoloģiskajā endoskopijā un ķirurģijā, t.sk. mazā iegurņa / maksts ķirurģijā un, un kas ir praktizējošs ārsts kādā no šādām pamatspecialitātēm:
3.2.2.1. ginekologs (ginekoloģija);
3.2.2.2. ķirurgs (ķirurģija);
3.2.2.3. onkoloģijas ginekologs (onkoloģijas ginekoloģija);
3.2.2.4. proktologs (proktoloģija);
3.2.2.5. urologs (uroloģija);
3.2.3. ārsts – rezidents, kas ir ieinteresēts ginekoloģiskajā endoskopijā un ķirurģijā, t.sk. mazā iegurņa / maksts ķirurģijā un kas specializējas kādā no šo statūtu;
3.2.2. punkta apakšpunktos minētajām ārstniecības 3 pamatspecialitātēm.

3.3. Personai, kas vēlas iestāties BIEDRĪBĀ kā Īstenais biedrs, ir jāiesniedz rakstisks pieteikums-iesniegums adresēts BIEDRĪBAS valdei. Savā iesniegumā par iestāšanos BIEDRĪBĀ persona apliecina, ka ir iepazinusies ar BIEDRĪBAS statūtiem un apņemas tos ievērot, pildīt, kā arī sekmēt BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanu.

3.4. Katram BIEDRĪBAS Īstenā biedra vai Korporatīvā biedra kandidātam vienlaicīgi ar sava iesnieguma par iestāšanos BIEDRĪBĀ iesniegšanu jāsamaksā BIEDRĪBAI iestāšanās nauda, kuras apmērus vai atbrīvošanu no tās nosaka BIEDRĪBAS valde.

3.5. Lēmumu par Īstenā biedra uzņemšanu pieņem BIEDRĪBAS valde. BIEDRĪBAS valdes sēde (lēmuma par Īstenā biedra uzņemšanu izlemšanai) sasaucama ne vēlāk kā 4 (četras) nedēļas pēc iesnieguma saņemšanas, visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas un šo statūtu 3.4.punktā noteiktā maksājuma saņemšanas (atkarībā no tā, kurš no šiem apstākļiem iestājas vēlāk).

3.6. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja-biedra kandidāta lūgumu, ir jāuzaicina pats biedra kandidāts un jādod tam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja-biedra kandidāta neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža. Biedrs uzskatāms par uzņemtu BIEDRĪBĀ (t.i., iegūst BIEDRĪBAS Īstenā biedra, Goda biedra vai Korporatīvā biedra statusu) ar brīdi, kad BIEDRĪBAS valde pieņēmusi lēmumu par attiecīgās personas uzņemšanu BIEDRĪBĀ.

3.7. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs-biedra kandidāts rakstveidā var pārsūdzēt BIEDRĪBAS biedru sapulcei viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas, savu sūdzību iesniedzot valdei. Ja arī biedru sapulce noraida pieteicēja-biedra kandidāta lūgumu, pieteicējs-biedra kandidāts nav uzņemts par Biedrības biedru, un tas var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc 2 (divu) gadu termiņa izbeigšanās.

3.8. Biedrs (jebkurš no Īstenajiem biedriem, Goda biedriem un Korporatīviem biedriem) var jebkurā laikā izstāties no BIEDRĪBAS, rakstveidā paziņojot par to BIEDRĪBAS valdei. Biedrs uzskatāms par izstājušos no BIEDRĪBAS (t.i., zaudē BIEDRĪBAS biedra statusu) ar brīdi, kad tas rakstveidā paziņojis BIEDRĪBAS valdei par izstāšanos no BIEDRĪBAS.

3.9. Īsteno biedru, Goda biedru vai Korporatīvo biedru, kas nepilda savus pienākumus, neievēro BIEDRĪBAS statūtus, vai ar savu darbību jebkādā veidā diskreditē BIEDRĪBU, tās darbību vai mērķus, kā arī Īsteno biedru vai Korporatīvo biedru, kurš ilgāk kā divus gadus nav maksājis biedra naudu, BIEDRĪBAS valde ar motivētu lēmumu var izslēgt no BIEDRĪBAS. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no BIEDRĪBAS un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēgtajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas dienas. Izslēdzamā biedra neierašanās uz lēmuma apspriešanu nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Biedrs uzskatāms par izslēgtu no BIEDRĪBAS (t.i., zaudē BIEDRĪBAS biedra statusu) ar brīdi, kad BIEDRĪBAS valde pieņēmusi lēmumu par attiecīgā biedra izslēgšanu no BIEDRĪBAS.

3.10. Ar nepienācīgu pienākumu pildīšanu saprot regulāras (sistemātiskas) biedra darbības, kas rada noteiktas tiesiskas sekas, kavē lēmuma pieņemšanu vai nodara zaudējumus BIEDRĪBAI.

3.11. Valdes lēmumu attiecīgais Īstenais biedrs, Goda biedrs vai Korporatīvais biedrs rakstveidā var pārsūdzēt BIEDRĪBAS biedru sapulcei viena mēneša laikā no lēmuma paziņošanas, savu sūdzību iesniedzot valdei.

3.12. Ja BIEDRĪBAS biedrs izstājas, tiek izslēgts no BIEDRĪBAS, BIEDRĪBAI nav pienākuma atmaksāt šādai personai tās BIEDRĪBAI samaksātos maksājumus.

3.13. Ja BIEDRĪBAS biedra kandidāts netiek uzņemts BIEDRĪBĀ, BIEDRĪBAI nav pienākuma atmaksāt BIEDRĪBAS biedra kandidātam tā BIEDRĪBAI samaksātos maksājumus.

4. BIEDRU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

4.1.BIEDRĪBAS biedriem ir šajos statūtos noteiktās tiesības un pienākumi.

4.2.BIEDRĪBAS Īstenajam biedram ir tiesības:

4.2.1.  vēlēt un tikt ievēlētam BIEDRĪBAS pārvaldes un revīzijas institūcijās;
4.2.2.  piedalīties BIEDRĪBAS pārvaldē un tās darbā, biedru sapulcēs un citos BIEDRĪBAS rīkotajos pasākumos;
4.2.3. apspriest BIEDRĪBAS pārvaldes un citu institūciju darbību un izteikt priekšlikumus to darbības uzlabošanai;
4.2.4. saņemt informāciju par BIEDRĪBAS rīkotajiem pasākumiem un pārvaldes, revīzijas institūciju lēmumiem;
4.2.5. pieprasīt un saņemt informāciju par BIEDRĪBAS finanšu līdzekļu izlietojumu un finanšu stāvokli;
4.2.6. ierosināt izglītojošu kursu, semināru un pētniecības projektu organizēšanu;
4.2.7. izmantot BIEDRĪBAS atribūtiku un vārdu savā darbībā ar BIEDRĪBAS valdes rakstisku piekrišanu;
4.2.8. izstāties no BIEDRĪBAS, iesniedzot rakstisku pieteikumu valdei.

4.3. BIEDRĪBAS biedru pienākumi:

4.3.1. ievērot BIEDRĪBAS statūtus un piedalīties BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanā;
4.3.2. pildīt biedru sapulces un BIEDRĪBAS pārvaldes, revīzijas institūciju lēmumus;
4.3.3. maksāt iestāšanās naudu un biedra naudu valdes noteiktajā apjomā un termiņā;
4.3.4. rūpēties par BIEDRĪBAS reputāciju un nepieļaut rīcību, kas kaitētu BIEDRĪBAI vai grautu tās prestižu.

5. BIEDRĪBAS GODA BIEDRI

5.1. Par BIEDRĪBAS Goda biedru var būt jebkura ar ginekoloģisko ķirurģiju, endoskopiju saistīta juridiska persona (t.sk. tiesībspējīga personālsabiedrība), kā arī jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kas ir Latvijas Republikas vai ārzemju speciālists – ginekologs, dzemdību speciālists vai citas specialitātes ārsts ar izciliem nopelniem ginekoloģiskās endoskopijas jomā, kura atbalsta BIEDRĪBAS mērķu īstenošanu, bet kura pilntiesīgi nepiedalās (ir ierobežota) BIEDRĪBAS pārvaldes un revīzijas īstenošanā.

5.2. BIEDRĪBAS Goda biedra kandidatūru izvirza ar vismaz divu BIEDRĪBAS Īsteno biedru rakstisku ieteikumu, kas iepriekš apspriests BIEDRĪBAS valdē. BIEDRĪBAS Goda biedru kandidatūru skaits nevar pārsniegt divus vienā kalendārajā gadā.

5.3. Personai, kas izvirzīta uzņemšanai BIEDRĪBĀ kā Goda biedrs, ir jāiesniedz šo statūtu 5.2.punktā noteiktais ieteikums, kā arī rakstisks pieteikums-iesniegums adresēts BIEDRĪBAS valdei, kas cita starpā satur Goda biedra kandidāta parakstītu apliecinājumu piekrišanai šo statūtu 5.4. punktā noteiktajiem ierobežojumiem.

5.4. BIEDRĪBAS Goda biedriem tiek noteikti šādi tiesību un saistību ierobežojumi:

5.4.1.  Goda biedram nav jāmaksā iestāšanās un biedra naudas BIEDRĪBAI;
5.4.2.  Goda biedrs BIEDRĪBAS biedru sapulcē un citu BIEDRĪBAS institūciju (pārvaldības, revīzijas institūciju) darbībā var piedalīties tikai ar padomdevēja tiesībām, tā līdzdalība netiek ieskaitīta kvoruma nodrošināšanā, tas nepiedalās balsošanā un tam nav balsstiesību;
5.4.3. Goda biedrs savu iespēju robežās atbalsta BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanu.

5.5. Lēmumu par BIEDRĪBAS Goda biedra uzņemšanu BIEDRĪBĀ pieņem BIEDRĪBAS biedru sapulce.

6. BIEDRĪBAS KORPORATĪVIE BIEDRI

6.1. Par BIEDRĪBAS Korporatīvo biedru var būt jebkura juridiska persona (t.sk. tiesībspējīga personālsabiedrība), kura ir atbalstījusi un atbalsta BIEDRĪBAS mērķu īstenošanu un kura ir palīdzējusi, veicinājusi BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanu (t.sk. regulāri atbalstot BIEDRĪBAS darbību), bet kura pilntiesīgi nepiedalās (ir ierobežota) BIEDRĪBAS pārvaldes un revīzijas īstenošanā.

6.2.  Korporatīva biedra kandidatūru izvirza valde.

6.3.  Personai, kas izvirzīta uzņemšanai BIEDRĪBĀ kā Korporatīvais biedrs, ir jāiesniedz rakstisks pieteikums-iesniegums adresēts BIEDRĪBAS valdei, kas cita starpā satur Korporatīvā biedra kandidāta parakstītu apliecinājumu piekrišanai šo statūtu 6.4. punktā noteiktajiem ierobežojumiem.

6.4. BIEDRĪBAS Korporatīviem biedriem tiek noteikti šādi tiesību un saistību ierobežojumi:

6.4.1. Korporatīvais biedrs BIEDRĪBAS biedru sapulcē un citu BIEDRĪBAS institūciju (pārvaldības, revīzijas institūciju) darbībā var piedalīties tikai ar padomdevēja tiesībām, tā līdzdalība netiek ieskaitīta kvoruma nodrošināšanā, tas nepiedalās balsošanā un tam nav balsstiesību;
6.4.2. Korporatīvajam biedram BIEDRĪBAS valdes noteiktajā kārtībā un apmērā ir jāatbalsta BIEDRĪBA un jāpiedalās BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanā;
6.4.3. Korporatīvajam biedram ir tiesības apmeklēt biedru sapulces un citus BIEDRĪBAS rīkotos pasākumus, tam ir tiesības saņemt informāciju par BIEDRĪBAS rīkotajiem pasākumiem un valdes lēmumiem.

6.5. Lēmumu par BIEDRĪBAS Korporatīvā biedra uzņemšanu BIEDRĪBĀ pieņem BIEDRĪBAS biedru sapulce.

7. BIEDRĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

7.1. Ar BIEDRĪBAS valdes lēmumu var tikt izveidotas BIEDRĪBAS teritoriālās un citas struktūrvienības.

7.2. Ja tiek izveidota BIEDRĪBAS struktūrvienība, tā drīkst darboties tikai BIEDRĪBAS valdes tiešā uzraudzībā un saskaņā ar BIEDRĪBAS valdes noteikto attiecīgās struktūrvienības darbības struktūru un kārtību. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar BIEDRĪBU un trešajām personām regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina BIEDRĪBAS valde.

8. BIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS BIEDRU SAPULCE

8.1. BIEDRĪBAS augstākā institūcija ir BIEDRĪBAS biedru sapulce. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi BIEDRĪBAS Īstenie biedri, Goda biedri un Korporatīvie biedri.

8.2. Biedru sapulci sasauc BIEDRĪBAS valde ne retāk kā vienu reizi gadā, ne vēlāk kā līdz attiecīgā gada 15.martam, par tās laiku, norises vietu un darba kārtību, paziņojot biedriem ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.

8.3. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa BIEDRĪBAS Īsteno biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

8.4. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse BIEDRĪBAS Īsteno biedru. Katram BIEDRĪBAS Īstenajam biedram ir viena balss, un lēmumi tiek pieņemti ar vienkāršu BIEDRĪBAS Īsteno biedru balsu vairākumu. Lēmums par BIEDRĪBAS statūtu grozījumiem, darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem BIEDRĪBAS Īstenajiem biedriem.

8.5. Katrs Īstenais biedrs var pārstāvēt citu Īsteno biedru uz rakstiskas pilnvaras pamata.

8.6. BIEDRĪBAS biedru sapulces kompetencē ietilpst:

8.6.1. apstiprināt BIEDRĪBAS statūtus un to grozījumus;
8.6.2. ievēlēt un atsaukt BIEDRĪBAS valdes locekļus, pārvaldes institūciju un revīzijas komisiju locekļus;
8.6.3. lemt par BIEDRĪBAS Goda biedru un Korporatīvo biedru uzņemšanu;
8.6.4.  uzklausīt un novērtēt BIEDRĪBAS valdes un revīzijas komisijas atskaites;
8.6.5.  apstiprināt BIEDRĪBAS gada budžetu;
8.6.6.  lemt par BIEDRĪBAS darbības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;
8.6.7.  izskatīt pārsūdzētos BIEDRĪBAS valdes lēmumus;
8.6.8.  apstiprināt un grozīt BIEDRĪBAS revīzijas komisijai paredzētās instrukcijas un nolikumus;
8.6.9. lēmumu pieņemšana par nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;
8.6.10. jebkādu komercsabiedrību, biedrību vai nodibinājumu dibināšana, iestāšanās citās biedrībās, līdzdalības iegūšana vai izbeigšana komercsabiedrībās vai līgumsabiedrībās, t.sk. tādās kas nav pakļautas reģistrācijai, arī līdzdalības palielināšana vai samazināšana;
8.6.11.preču zīmju reģistrācija, jebkādu darījumu veikšana ar reģistrētām preču zīmēm;
8.6.12. jebkāda darījuma noslēgšana, kura vērtība pārsniedz EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro) vai ekvivalentu summu citā valūtā pēc Latvijas Bankas noteiktā valūtas kursa darījuma noslēgšanas brīdī;
8.6.13. ilgtermiņa aizdevumu (virs 1 gada termiņa) vai aizdevumu virs EUR 10 000,- (desmit tūkstoši euro) izsniegšana vai saņemšana;
8.6.14. dāvinājuma līgumu slēgšana;
8.6.15.naudas un cita BIEDRĪBAS īpašuma piešķiršana (ziedošana) labdarībai, sporta, izklaides un citiem ar BIEDRĪBAS mērķu īstenošanu nesaistītiem pasākumiem;
8.6.16.citi jautājumi, kuri saskaņā ar likumu vai līgumu nodoti biedru sapulces kompetencē.

8.7. BIEDRĪBAS biedru sapulce var izskatīt arī citus ar BIEDRĪBAS darbību saistītus jautājumus un pieņemt arī tādus lēmumus, kas ietilpst BIEDRĪBAS valdes un citu BIEDRĪBAS institūciju kompetencē.

VALDE

8.8. Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Valdes locekļus uz 2 (diviem) gadiem ievēl BIEDRĪBAS biedru sapulce, biedru sapulce no valdes locekļu vidus ievēlē valdes priekšsēdētāju. Par BIEDRĪBAS valdes locekli var būt vienīgi BIEDRĪBAS Īstenais biedrs. Valdes priekšsēdētāju nevar ievēlēt vairāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.

8.9. Valdes priekšsēdētājs pārstāv BIEDRĪBU atsevišķi. Pārējie BIEDRĪBAS valdes locekļi katrs pārstāv BIEDRĪBU kopā ar vismaz 2 (diviem) citiem BIEDRĪBAS valdes locekļiem.

8.10. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valdes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss.

8.11. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.12. BIEDRĪBAS valdes uzdevumi:

8.12.1.Pēc nepieciešamības izstrādāt BIEDRĪBAS statūtu vai statūtu grozījumu projektus, kā arī sagatavot citu biedru sapulcē apstiprināmu dokumentu projektus;
8.12.2.Izstrādāt BIEDRĪBAS darbības uzdevumus, virzienus un to finansēšanas kārtību;
8.12.3. noteikt iestāšanās naudas un biedru naudas apmērus;
8.12.4. sastādīt BIEDRĪBAS gada budžeta projektu, kontrolēt apstiprinātā budžeta izlietošanu;
8.12.5. vadīt BIEDRĪBAS darbību un izlemt visus jebkādus citus valdes kompetencē esošos jautājumus, izņemot tos, kuri ir vienīgi BIEDRĪBAS biedru sapulces vai revīzijas komisijas kompetencē.

REVĪZIJAS KOMISIJA

8.13.  BIEDRĪBAS revīzijas institūcija ir revīzijas komisija.

8.14.  BIEDRĪBAS revīzijas komisiju ievēl biedru sapulce uz 2 (diviem) gadiem. Revīzijas komisijā ir 3 (trīs) locekļi. Revīzijas komisijas sastāvā nedrīkst būt BIEDRĪBAS valdes locekļi. Bijušais valdes loceklis nedrīkst būt revīzijas komisijas sastāvā nākamo 2 (divu) gadu laika pēc valdes locekļa amata atstāšanas. Par BIEDRĪBAS revīzijas komisijas locekli var būt vienīgi BIEDRĪBAS Īstenais biedrs. Revīzijas komisijas locekļi no sava vidus ievēl revīzijas komisijas priekšsēdētāju.

8.15. Revīzijas komisijas loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.16. BIEDRĪBAS revīzijas komisija pēc gada pārskata saņemšanas sastāda ziņojumu, kurā dod atzinumu par gada pārskata pareizību. BIEDRĪBAS revīzijas komisija sniedz ziņojumu biedru sapulcē par gada pārskatu un BIEDRĪBAS finansiālās darbības atbilstību biedru sapulcē apstiprinātajam BIEDRĪBAS gada budžetam.

8.17. BIEDRĪBAS revīzijas komisija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Revīzijas komisija atbild BIEDRĪBAI un trešajām personām par nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies šīs komisijas kļūdu vai prettiesiskas darbības rezultātā.

8.18. BIEDRĪBAS revīzijas komisijai ir brīvi pieejama jebkura BIEDRĪBAS dokumentācija. BIEDRĪBAS valdei ir savlaicīgi jānodrošina BIEDRĪBAS revīzijas komisijas darbam un tai uzticēto uzdevumu veikšanai nepieciešamā informācija un dokumentācija attiecībā uz BIEDRĪBAS darbību

8.19. BIEDRĪBAS revīzijas komisijai par atklātajām nepilnībām, pārkāpumiem ir jāziņo BIEDRĪBAS valdei un biedru sapulcei, un nepieciešamības gadījumā ir jāierosina sasaukt ārkārtas biedru sapulci.

8.20. Revīzijas komisija pieņem lēmumus sēdē, kurā piedalās ne mazāk kā puse no revīzijas komisijas locekļiem. Lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

9. BIEDRĪBAS LĪDZEKĻI UN MANTA

9.1. BIEDRĪBAS līdzekļus veido:

9.1.1. iestāšanās nauda;
9.1.2. biedru nauda;
9.1.3. ziedojumi;
9.1.4. dāvinājumi un citas iemaksas;
9.1.5. citi BIEDRĪBAS saņemtie naudas līdzekļi.

9.2. Iestāšanās naudas un biedra naudas apmēru nosaka BIEDRĪBAS valde.

9.3. BIEDRĪBAS naudas līdzekļi glabājas BIEDRĪBAS kasē vai bankas norēķinu kontā.

9.4. BIEDRĪBAS naudas līdzekļi ir paredzēti BIEDRĪBAS mērķu un uzdevumu īstenošanai.

9.5. Ziedojumi, dāvinājumi, atskaitījumi vai novēlējumi ar norādītu izmantošanas mērķi izmantojami tikai konkrēto mērķu īstenošanai, un BIEDRĪBAS pārvaldes institūcijas ir atbildīgas par to ievērošanu.

10. BIEDRĪBAS DARBĪBAS IZBEIGŠANA VAI REORGANIZĀCIJA

10.1. BIEDRĪBAS darbība tiek izbeigta:

10.1.1. ar BIEDRĪBAS biedru sapulces lēmumu par darbības izbeigšanu;

10.1.2. ar tiesas lēmumu.

10.2. Lēmumu par BIEDRĪBAS reorganizāciju pieņem biedru sapulce.

10.3. BIEDRĪBAS darbības izbeigšanas gadījumā ar biedru sapulces lēmumu BIEDRĪBAS likvidāciju veic biedru sapulces ievēlēta likvidācijas komisija.

10.4. BIEDRĪBAS likvidācijas gadījumā BIEDRĪBAS manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā valde un apstiprina biedru sapulce.

Statūti apstiprināti BIEDRĪBAS dibināšanas sapulcē Rīgā, 2015. gada 27. novembrī.